• Chardham

    Tamil Nadu : Rameshwaram 1N, Madurai 1N, Orissa : Puri 1N, Bhubaneshwar 1N, Uttarakhand : Haridwar 2N, Sitapur 2N, Kedarnath 1N, Kirtinagar 1N, Badrinath 2N, Rishikesh, Gujarat : Ahmedabad 1N,Dwarka 2N, Somnath 1N .